नेपाल प्रशासन सेवा अन्तरगत राजस्व समूह,लेखा समूह र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा अन्तरगतको उपसचिव स्तरीय सेवाकालीन तालिम, २०७४ फाल्गुण २ गतेबाट सञ्चालन  भइरहेको व्यहोरा सम्वन्धित सबैमा जानकारी गराउछौं ।