Training Program View All

inservice training of Public Finance Management

राजश्व समूह र लेखा समूहमा रही काम गर्ने रा.प.द्वितीय श्रेणी सम्मका कर्मचारीलाई ३० कार्य दिनमा नघट्ने गरी सेवा कालीन तालीम प्रदान गरिने ।


short-term-training

short-term-training

Pre Service Training

 --

Chandrakala Paudel

Chandrakala Paudel
Training Chief

Gopal Prasad Bhattarai

Phone No. 9849282372

Email: gplbhattarai71@gmail.com

Gopal Prasad Bhattarai
Information Officer