तालिम केन्द्रको भवन सरेको सूचना

 

राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र सरेको सूचना यहीं साउन ०१, २०७३ देखि राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र हरिहरभवनस्थित आफ्नो भवनबाट कर्मचारी संचय कोष भवन, हरिहरभवनको  'घ'  ब्लकको चौथो तलामा सरेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

सम्पर्क फोन नं. ५०१०३०४, ५०१०३०६ र ५०१०३०७

नेपाल प्रशासन सेवा अन्तरगत राजस्व समूह, लेखा समूह र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा अन्तरगतको  उपसचिव स्तरीय सेवाकालीन तालिम, २०७४ चैत्र ९ गते संपन्न भयो