तालिमहरु

नेपाल प्रशासन सेवा अन्तरगत राजस्व समूह, लेखा समूह र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा अन्तरगतको  उपसचिव स्तरीय सेवाकालीन तालिम, २०७४ फाल्गुण २ गतेबाट सञ्चालन भइरहेको व्यहोरा सम्वन्धित सबैमा जानकारी गराउछौं ।